Integritetspolicy avseende personuppgifter hos Dela Flera

Giltig fr o m 2018-05-25.

Som kund hos Dela Flera GC AB (Dela Flera) är det av stor vikt för oss att kunna känna sig trygg med hur vi hanterar personuppgifter. Detta görs dels utifrån att vi följer gällande lagar och dels genom inom Dela Flera uppsatta rutiner. Vår målsättning är att med hjälp av tekniska åtgärder och tydliga rutiner säkerställa att uppgifterna inte kan manipuleras eller bli tillgängliga för obehöriga.

Med Personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en specifik person som är i livet. Dela Flera är ansvariga för de uppgifter som vi får från Kunden eller som inhämtas från annan part eller källa.

I vår integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, hur dessa hanteras samt hur länge personuppgifter lagras. Den innefattar även kundens rättigheter och var kunden kan vända sig med frågor och synpunkter.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud finns under rubriken Kontakter.

Insamling av personuppgifter

Dela Flera samlar in personuppgifter enligt nedan:

 • Uppgifter som du lämnar till oss. Detta kan göras genom att du blir kund, genom uppgifter du lämnar på vår hemsida, kontaktformulär, nyhetsbrev, vid kontakt vid vår kundtjänst, e-post och liknande
  • Så länge du är kund hos oss samlar vi kontinuerligt in information när du använder våra tjänster, såsom exempelvis förbrukningsdata, kontakt med oss samt hur du använder våra tjänster.
 • Dela Fleras webbplats.
  • Informationen som samlas in här är generellt anonym. Informationen används för statistiska syften, exempelvis när besöket skedde, hur lång tid det var och vilka sidor som besöktes. Dela Flera använder sig även om så kallade cookies för att webbplatsen ska fungera på ett korrekt sätt.
 • Du lämnar uppgifter till annan part med syfte att teckna avtal med Dela Flera
 • Vi kan också komma att samla in uppgifter om dig när du anmäler ditt intresse för anställning hos oss eller söker en tjänst.
 • Uppgifter som Dela Flera hämtar in från tredje part, exempelvis:
  • Kontaktuppgifter och demografiska data
  • Uppgifter om kreditvärdighet
  • Uppgifter från andra aktörer på elmarknaden
  • Uppgifter från våra samarbetspartners
 • För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register

Kategorier av personuppgifter

Dela Flera samlar vanligtvis in personuppgifter kategoriserade enligt nedan:

 • Kundinformation: uppgifter som behövs för att kunna bli kund hos oss. Exempelvis är namn, adress, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress.
 • Köpinformation: köpta produkter och tjänster, kreditvärdering betalningshistorik och kundnummer
 • Teknisk information: anläggningsnummer, mätarnummer, mätvärden, mikroproduktion
 • Serviceinformation: korrespondens i kundärenden och annan kontakt med oss, uppgifter om köp samt eventuella klagomål eller reklamationer och svar på kundundersökningar. Även uppgifter lämnade i samband med tävlingar innefattas av denna kategori
 • Demografisk information (från offentliga register): Exempelvis ålder, kön och boendeyta.
 • Besöksinformation på inloggade tjänster, det vill säga köp- användargenererad data, lösenord, teknisk data rörande enhet som används, interaktionsdata (besökstid, svarstider, hur du når och lämnar tjänsten etc).
 • Inspelad information: Uppgifter från inspelningar är information som används för att förbättra våra tjänster, exempelvis utbildning för kundservice. Det kan också vara i form av fullmakter eller avtal inspelade över telefon

När uppgifterna samlas in informerar Dela Flera alltid om att vi ansvarar för insamlingen av personuppgifterna. Du får även information om:

 • För vilket ändamål och vilken legal grund personuppgifterna samlas in.
 • Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
 • Dina rättigheter som kund
 • Hur lång tid dina uppgifter sparas

Ändamål och laga grunder

Dela Fleras ändamål för att samla in personuppgifter är främst fullgörande av avtal och Dela Fleras berättigade intresse. Exempel för dessa ändamål är:

 • För att ingå avtal med Dela Flera eller köpa annan produkt/tjänst
 • För att kunna få en offert från Dela Flera
 • Hantering av ärenden till kundtjänst
 • För marknadsföringssyfte
 • För försäljning av produkter och tjänster från Dela Flera eller någon av våra samarbetspartners
 • Utskick av nyhetsbrev eller andra utskick
 • För att förbättra vår verksamhet och produktutbud
 • För statistik, rapportering och analyser

Andra orsaker till att Dela Flera samlar in uppgifter kan bero på olika lagkrav. Exempelvis personuppgifter vid förändring av avtalsvillkor eller personuppgifter enligt bokföringslagen.

Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och detta kan återkallas. Vi kommer då inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet.

Dela Flera behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Mer information om för vilket ändamål personuppgifterna används kan även tillhandahållas när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär.

Dela Flera kan komma att anlita personuppgiftsbiträden. Personuppgifter kan genom personuppgiftsbiträde också komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är uppdaterade och korrekta och för att avtal med kund ska kunna säkerställas samt för att kunna nyttja flera kommunikationskanaler.

Överlämning av personuppgifter

Dela Flera lämnar ut personuppgifter inom koncernen, till sina samarbetspartners och de personuppgiftsbiträden som utför arbete eller tjänster åt Dela Flera och som är nödvändiga för uppdragets utförande. Sådana bolag kan även komma att behandla dina uppgifter i syfte att tillhandahålla erbjudanden och marknadsföring kring produkter och tjänster som kan intressera dig. Dela Flera lämnar även ut personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT-tjänster, kundservice, fakturering, kreditupplysning och inkassotjänster. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till printbyråer för att skicka kundinformation via brev eller till leverantörer av molntjänster för att skicka våra nyhetsbrev och övrig kundinformation till dig. Dela Flera kan, i vissa fall, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till, till exempel polis, för brottsförebyggande åtgärder och brottsutredningar-

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. I vissa situationer kan dock uppgifterna komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom Dela Fleras koncern eller av annan samarbetspartner, leverantör eller underleverantör. Vid dessa fall görs alltid en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Tillgång till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa. Vi har flera underleverantörer som hanterar personuppgifter i olika omfattning och de har samma krav på hanteringen som Dela Flera har internt.

Gallring

Dela Flera sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Efter det att ditt avtal med Dela Flera har upphört behåller vi dina uppgifter i 36 månader. Detta gäller även personuppgifter för de kontaktpersoner som finns för våra företagskunder.

På grund av legala krav sparas vissa personuppgifter under längre tid. Ett exempel på detta att Faktureringsuppgifter sparas i tio (10)år i enlighet med ellagen, preskriptionslagen och den vägledning som finns för att vi ska kunna hantera eventuell efterkorrigering av tim- och schablonavräknade elleveranser till din fördel. Ytterligare ett exempel är om personuppgifterna behövs för en pågående utredning eller tvist. Detta gäller även om kundförhållandet har upphört sedan tidigare.

För det fall kundservice har spelat in samtal för utbildningsändamål sparas dessa under maximalt sju månader.

Säkerhet

Dela Flera vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen.

Personuppgiftsincidenter hanteras alltid enligt en intern process och anmäls i relevanta fall till Datainspektionen samt till den enskilde enligt de regler som dataskyddsförordningen föreskriver. Vid misstanke om en eventuell personuppgiftsincident – vänligen kontakta Dela Fleras kundservice (se kontaktuppgifter nedan).

Klagomål

Om du anser att Dela Flera behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du har också möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Rättigheter

Du har rätt att veta vad Dela Flera gör med dina personuppgifter, som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför vi behandlar dem. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få dem flyttade, rättade, raderade eller blockerade.

Om du har frågor gällande dina rättigheter ber vi dig kontakta vår kundservice på telefonnummer
010-129 95 00.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om i vilken utsträckning personuppgifter om dig behandlas av Dela Flera, ett så kallat registerutdrag. En begäran om registerutdrag ska ske skriftligen och ska vara undertecknad av dig. Du får gärna specificera de kategorier av personuppgifter som du vill ha tillgång till. Begäran om registerutdrag skickas till den adress som återfinns under rubriken Kontakter. Om sådana personuppgifter finns hos Dela Flera får du efter begäran information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. För att få informationen utlämnad ska du kunna legitimera dig. Dela Flera skickar svar till din folkbokföringsadress som finns registrerad hos Dela Flera inom en (1) månad från det att begäran inkommit.

Rätt till rättelse

Var och en har rätt att begära rättelse av sin egen kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt. Du har rätt att komplettera med personuppgifter som du anser saknas men som du tycker är relevanta med hänsyn till ändamålet eller ärendet.

Rätt till radering

Dela Flera raderar endast personuppgifter som inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in dem för och/eller då laglig grund saknas för att behålla uppgifterna. Du har rätt att omgående få dina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

 • Behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta
 • Uppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de behandlats för
 • Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det ändamålet
 • Informationen har inte behandlats enligt förordningen
 • Du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse
 • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt att motsätta sig automatiserat beslutsfattande

Dela Flera tillämpar inte automatiserat beslutsfattande inom något område för den registrerade.

Rätt till portabilitet

Var och en som har sina personuppgifter hos Dela Flera har rätt att få ut dessa för exempelvis överföring till annan part.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden som utredning pågår kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

Rätt till invändning

Om Dela Flera hanterar dina personuppgifter med intresseavvägning som grund har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. För att göra detta måste du specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi skall kunna fortsätta med sådan behandling, måste vi visa att det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Marknadsföring, nyhetsbrev och profilering

När personuppgifter kan komma att behandlas för direktmarknadsföring eller nyhetsbrev anges det i samband med att personuppgifterna samlas in. Du kan när som helst anmäla att du inte vill ta emot marknadsföring från oss, genom att vända dig till vår kundservice.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för kundrelationshantering, exempelvis att genom urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service. Som en del av detta kan profilering förekomma, baserat på de personuppgifter som vi fått i samband med att kunden tecknat avtal med oss, direkt eller indirekt (avtal tecknat via samarbetspartner eller prisjämförelsesajt), samt de uppgifter som vi inhämtar från offentliga och privata register. Profileringen görs för att på ett bättre sätt kunna lämna erbjudanden och information som anpassats efter dina preferenser, köpbeteende, behov och livsstil. Du kan när som helst meddela oss att du inte vill ta del av denna typ av erbjudanden.

Rätt till ersättning

Du kan ha rätt till ersättning i vissa fall till exempel om vår hantering av dina personuppgifter har lett till skada för dig. Anspråk ställs direkt till Dela Flera.

Länkning

Uppgifterna på denna sida gäller för Dela Flera och Dela Fleras webbplats, www.delaflera.se.

I de fall denna webbsida innehåller länkar till andra hemsidor inom eller utom Dela Fleras koncern gäller uppgifterna generellt inte för sådana webbsidor. Dela Flera svarar inte heller i övrigt för innehållet på sådana webbsidor.

Ändringar av personuppgiftspolicyn

Om det sker förändringar i Dela Fleras policy för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på vår webbplats. Policyn kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen eller tillämpningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte sker i strid med dina rättigheter enligt ovan, är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Kontakter

Personuppgiftsansvarig är Dela Flera GC AB, organisationsnummer 556956-3868.

Dataskyddsombud för Dela Flera kan nås via epost på:
personuppgiftsansvarig@delaflera.se eller telefon 010-129 95 00.

Frågor rörande Dela Flera och Dela Fleras koncerns personuppgiftsbehandling kan ställas till något av våra dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.

Begäran om registerutdrag skickas till:

Dela Flera GC AB
Lyftkransvägen 5, lokal 18
142 50 Skogås

eller via e-post till kontakt@delaflera.se
Telefon: 010-129 95 00

Överklagan

Klagomål och reklamation görs i första hand till Dela Fleras kundtjänst som omhändertar ärendet. Kommer inte parterna överens om ärendet kan en fortsatt tvist prövas utanför domstol via Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Information om Konsumentens konsumenträttigheter, klago- och tvistemålshantering samt övrig information gällande Elhandelsavtalet finns att läsa på www.delaflera.se eller kan beställas av Dela Fleras kundtjänst.

Kontakt med tillsynsmyndighet sker via www.datainspektionen.se eller efter namnbyte till www.integritetsskyddsmyndigheten.se.

Kontakter

Personuppgiftsansvarig är Dela Flera GC AB, organisationsnummer 556956-3868.

Dataskyddsombud för Dela Flera kan nås via epost på:
personuppgiftsansvarig@delaflera.se eller telefon
010-129 95 00.

Frågor rörande Dela Flera och Dela Fleras koncerns personuppgiftsbehandling kan ställas till något av våra dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.

Uppdatering av integritetspolicy

Dela Flera förbehåller sig rätten att uppdatera sin Integritetspolicy, då vi regelbundet utvecklar våra affärsprocesser och därmed sammanhängande rutiner och policyer. Ibland sker också förändringar och förtydliganden i lagstiftning vilket får till följd att processer och system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar av policyn kommer att meddelas på Dela Fleras webbplats.

Comments are closed.